Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy SIMISOLA, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-606, przy ul. Hryniewieckiego 1.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego SIMISOLA (w tym również Konsument).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sklepem a Kupującymi umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego SIMISOLA, dostępnego pod adresem internetowym www.simisola.pl
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym.
 6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego Towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia . Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93)
 8. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego.
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, jednakże Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień. Realizacja zamówień Kupujących następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu ) zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Kupującego Towarów i/lub zaksięgowania przez Sklep pełnej ceny za zamówiony Towar.
 3. Przez złożenie zamówienia przez Kupującego należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu i wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W przypadku nieotrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w powyżej wskazanym terminie są automatycznie anulowane.
 6. Kupujący zobowiązany jest do podania przy składaniu zamówienia prawidłowych danych, w tym również danych kontaktowych. Podanie danych nieprawdziwych lub błędne podanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień.
 8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sklepu;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sklepu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

III. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, poprzez płatności PayU, przelewem na konto bankowe Sklepu. Formy płatności opisane są szczegółowo w zakładce Formy płatności.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia Kupujący nie dokona zapłaty ceny, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania całego zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części produktów wskazanych przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący informowany jest przez Sklep o stanie realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tj. o realizacji częściowej, wydłużeniu czasu oczekiwania na całe zamówienie, anulowanie części albo całości zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego i braku wskazania sposobu realizacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania tych pozycji zamówienia, które są dostępne bądź anulowania całego zamówienia.

IV. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Kupujących.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym SIMISOLA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona ilość Towaru oraz wybrane modele. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania całego zamówienia.
 4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 5. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Kupującego Towarem. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego wyartykułowane w momencie składania zamówienia.
 6. Kupującemu przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem hello@simisola.pl do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

V. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Towarów pod wskazany przez Kupującego adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską/firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (informując o tym fakcie Sklep) poprzez spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-606, przy ul. Hryniewieckiego 1.
 3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Kupującemu Towaru przez przewoźnika.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, ślady użytkowania, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-606, przy ul. Hryniewieckiego 1.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY – DO POBRANIA

VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJE

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Kupujący ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności wada dostarczonego Towaru, dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).
 6. Sklep zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Kupującego, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego istnieje możliwość naprawy wadliwego Towaru, wymiany reklamowanego Towaru na nowy albo wymiany reklamowanego Towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Kupującemu wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Kupujący mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego , o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie jest administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie w celu prowadzenia Sklepu Internetowego SIMISOLA, a w szczególności:
  1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług;
  2. marketingu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  4. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  5. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;
  6. zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również partnerom handlowym, w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Kupujących. Poza przypadkami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe Kupujących nie będą przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie ujawniane żadnym innym osobom trzecim.
 4. Składając zamówienie oraz dokonując rejestracji Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. W celu dokonania zmian, konieczne jest skontaktowanie się z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: hello@simisola.pl
 6. Kupujący ma prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak z siedzibą w Szczecinie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.simisola.pl/zasady_korzystania
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.
ZamknijZamknij

Newsletter

Najnowsze informacje o promocjach,
nowościach i wyprzedażach.

Adres email: Wyślij
ZamknijZamknij

Tabela Rozmiarów

Damskie:

Męskie:

Dziecięce: